15 lutego upływa termin składania ofert na modernizację infrastruktury drogowej w ulicy Chomiczewskiego. Dzień później, zostaną otwarte koperty z ofertami na remont Partyzantów i Lisowskiego.

Wszystkie zamówienia są współfinansowanego z „Polskiego Ładu”.

Co zostanie wykonane?

 Ulica Chomiczewskiego

1) roboty branży sanitarnej:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty przygotowawcze (m.in. prace geodezyjne – pomiary), roboty rozbiórkowe (m.in. w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, sieci wodociągowej),
b) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie od km 0+162,00 do końca opracowania projektowego,
c) budowa kanalizacji deszczowej, wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki – w zakresie od km 0+180,00 do końca opracowania projektowego. Budowa separatora substancji ropopochodnych,
d) przebudowa sieci wodociągowej w zakresie od km 0+192,00 (zasuwa za przejściem pod dnem rzeki) do końca opracowania projektowego,
e) usunięcie ewentualnych kolizji z innymi sieciami,

2) roboty drogowe w zakresie od km 0+175,00 do końca opracowania projektowego:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty przygotowawcze (m.in. prace geodezyjne – pomiary), roboty rozbiórkowe (m.in. nawierzchni zjazdów, krawężników drogowych, obrzeży betonowych, chodników, frezowanie nawierzchni bitumicznych),
b) odtworzenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
c) odtworzenie chodników z betonowej kostki brukowej. Na przejściach dla pieszych płytki integracyjne, ostrzegawcze dla niewidomych,
d) odbudowa krawężników i obrzeży,
e) odtworzenie zjazdów z betonowej kostki brukowej,
f) wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
g) urządzenie zieleni,
h) inne roboty towarzyszące

Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2024 r. o godz. 12.00

W piątek otwarcie ofert na ulice: Partyzantów i Lisowskiego 

Ulica Partyzantów -roboty branży sanitarnej, roboty drogowe

Ulica Lisowskiego ma być  wykonana w pełnym zakresie projektu budowlanego (roboty drogowe, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego)

Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2024 r. o godz. 12.00