Rok 1990 rozpoczęto przygotowaniami zebrań wyborczych, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia o zmianie organizacji i działalności spółdzielczości. Spółdzielnie do końca marca miały obowiązek przeprowadzenia wyborów organów Spółdzielni bez względu na termin upływu ich kadencji. Nie przeprowadzenie wyborów stawiałoby spółdzielnie w stan likwidacji.

Wybory delegatów

20 lutego w „Herbowej” odbyło się pierwsze wyborcze zebranie grupy członkowskiej obwodów osiedlowych i obwodu nr 1. Najważniejszymi punktami obrad był wybór na Zebranie Przedstawicieli oraz uzupełnienie składów komitetów członkowskich.
Następne zebrania odbyły się w dniach: 22 lutego (obwód nr 2); 26 lutego (3), 28 lutego (4 i 5)
Podczas zebrań grup członkowskich wybrano w głosowaniu tajnym 58 delegatów na zebranie przedstawicieli „Społem” PSS

Nowa Rada Nadzorcza

14 marca odbyło się wyborcze Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni. Wybrano Radę Nadzorczą w składzie:

Stanisław Sidorowicz – przewodniczący
Ryszard Łukaszewicz – wiceprzewodniczący
Eugenia Kubaczyńska –sekretarz

Eugenia Lecyk, Mirosława Grabowska, Jadwiga Osak, Zdzisław Wojtowicz, Stanisława Grabczan, Franiczek Matuszewski, Bogdan Popławski, Zbigniew Mańko, Kazimierz Kratiuk, Zygmunt Pietrzak, Henryk Sikora, Krystyna Dawidem, Maria Śliczniak, Stanisława Moncarzewska.
Na zebraniu podjęto uchwałę o zwiększeniu wysokości udziału członkowskiego do 30.000 zł dla osób fizycznych i spółdzielni uczniowskich oraz 300.000 zł dla osób prawnych.
Przyjęto także uchwałę o wprowadzeniu diet dla komitetów członkowskich za udział w posiedzeniach.

Nowy skład Zarządu

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tajnym głosowaniu wybrano zarząd spółdzielni
Stanisław Andrzejewski – prezes
Jan Szewczyk – wiceprezes ds. handlu i gastronomii
Jadwiga Kowalik – wiceprezes ds. ekonomicznych

Podniesienie wysokości wkładu

10 maja odbyło się sprawozdawcze spotkanie przedstawicieli „Społem” PSS. Na wniosek delegatów zwiększono wysokość udziału członkowskiego do 150.000 dla osób fizycznych i spółdzielni uczniowskich oraz do 500.000 dla osób prawnych.
Pozytywnie oceniono działalność spółdzielni za poprzedni rok oraz udzielono absolutorium Radzie Nadzorczej i Zarządowi „Społem” PSS.

15 czerwca odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli ws. Sprzedaży miastu działki o pow. 4. 050 m. kw.
Wyrażono zgodę na sprzedaż działki przy ul. Warszawskiej, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem administracyjnym, zapewniającym spółdzielni trwałe użytkowanie lokali przy ul. Ostrowieckiej – sklepu mięsnego (nr 8), sklepu kosmetycznego (nr 26) oraz restauracji „Polonia”.

Na swoim

1990 rok był pierwszym rokiem działalności Spółdzielni w warunkach urynkowienia, pełnej samodzielności i rosnącej konkurencji.
W lutym rozwiązano centralę „Społem” (CZSS) i radzyński PSS stał się samodzielną jednostką.

Autorzy kroniki oceniają te 12 miesięcy jako bardzo trudne, szczególne początek roku. Trudności były związane ze znacznym wzrostem cen surowców, materiałów, kosztów oraz dotychczas nie stosowaną stopą oprocentowania kredytów bankowych. Wymienione czynniki powodowały spadek popytu na towary.

Odchudzanie kadr, redukcje

W celu zwiększenia środków własnych w obrocie pracownicy zadeklarowali w styczniu w formie zaliczki na poczet udziałów członkowskich po 300.000. Chodziło o zejście z wysoko procentowego kredytu.
By zmniejszyć koszty i racjonalnie wykorzystać pracowników dokonano redukcji zatrudnienia z 407 osób na koniec 1989 do 328 w lipcu 1990 r.
Zlikwidowano Sekcję Samorządu i Organizacji, zmniejszając zatrudnienie do 2 osób, Sekcję Spraw Pracowniczych oraz zmniejszono zatrudnienie w poszczególnych działach branżowych.

Likwidacja „Praktycznej Pani”

W styczniu 1990 zlikwidowano ośrodek „Praktyczna Pani”, rezygnując tym samym z działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej (w dotychczasowym kształcie).
1 stycznia powołano komórkę inwentaryzacji.

25 marca zakończone prace modernizacyjne w budynku gospodarczym masarni i uruchomiono ubojnię trzody chlewnej. Miesięczny ubój wynosił średnio 250 szt. trzody chlewnej. Uzyskano w ten sposób świeży surowiec, co wpłynęło na jakość wędlin oraz obniżkę cen wyrobów masarskich.

Konkurując z prywatnym handlem

Prowadzona polityka sprzyjająca prywatyzacji powodowała utrudnienia w działalności Spółdzielni. Wiele placówek nie przynoszących zysku zlikwidowano bądź przebranżowiono. Wysokie czynsze za najem lokali przy braku rentowności spowodowały rezygnację z ich prowadzenia.
Sklep nr 11 i 17 przeniesiono do własnych lokali, sklep rybny (nr 16) uruchomiono w lokalu sklepu nr 1, zmniejszając jego powierzchnię, co przyniosło korzyść obu placówkom.

1 lipca w sali konsumpcyjnej restauracji „Polonia” uruchomiono sklep delikatesowy, pozostawiając działalność baru mlecznego.

29 czerwca zorganizowano dla dzieci jednodniową wycieczkę do Białowieży.

Zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni oraz uchwałą Rady Nadzorczej z października 1990 r., w listopadzie zakupiono od Banku Spółdzielczego nieruchomość zabudowaną – murowany budynek o pow. użytkowej – 298 m.kw. wraz z placem przy ul. Warszawskiej 15.

W budynku przeprowadzono remont i założono centralne ogrzewanie, co znacznie poprawiło warunki pracy. Piętro budynku przeznaczono na biura. Na parterze uruchomiono sklep gospodarstwa domowego.

Mimo wielu trudności, z którymi borykała się spółdzielnia, dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu całej załogi, na koniec omawianego roku osiągnięto wyniki pozytywne.

Wymienione w kronice formy działalności Spółdzielni to:
– detal spożywczy
-detal przemysłowy
-delikatesy
-agencja detalu
-agencja gastronomii
-bar mleczny
-restauracja „Herbowa”
-gastronomia zamknięta
– piekarnie (Nr 1 i 2)
– ciastkarnia
-masarnia
-Wytwórnia Wód Gazowanych
-usługi