12 września dokonano otwarcia ofert zamówienia „Dostawa wyposażenia komnat pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim”. Do magistratu wpłynęły 3 oferty. Tylko jedna z firm zaproponowała kwoty na wszystkie części zamówienia – przekraczają one jednak planowane wydatki miasta. Pozostali oferenci złożyli cząstkowe oferty – firma z Dąbrowy Górniczej na 5 części oferty, a z Warszawy – na jedno.

*

Do 19 września przedłużono termin składania ofert na „Przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów – II etap”