Podczas ostatniej sesji, radni zdecydowali o przystąpieniu Radzynia do Związku Miast Polskich.

To organizacja, która jest partnerem w procesie wyławiania beneficjentów funduszy szwajcarskich.  Radzyń znalazł się na liście miast zagrożonych marginalizacją i utratą funkcji społecznych. Możemy się ubiegać o te fundusze. To będzie trudny proces, który chcemy – dzięki członkostwu – przeprowadzić podręcznikowo

-uzasadniał na swoim filmiku na FB Jakubowski. Burmistrz przedkładając Radzie Miasta uchwałę, uzasadniał:

*

Na stronie ZMP czytamy:

Historia
Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne. W latach 1917-1939 Związek aktywnie działał na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach.

Po drugiej wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona. W pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie Związku – jego Kongres Restytucyjny.

Związek Miast Polskich od 90. roku tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 350 miast, w których mieszka ponad 78% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

Misja ZMP
Skutecznie wspieramy polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechniamy dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Współpracujemy z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości.

Wizja ZMP
Silna i skuteczna ogólnopolska organizacja samorządowa, integrująca miasta wokół wspólnych celów.

*

Zarząd Związku Miast Polskich  IX kadencji (2024-2029)

Jacek Sutryk, prezes ZMP, prezydent Wrocławia (Niezależni)

Jakub Banaszek, wiceprezes ZMP, prezydent Chełma (Centroprawica)

Arkadiusz Chęciński, wiceprezes ZMP, prezydent Sosnowca (Koalicja Obywatelska)

Krzysztof Kosiński, wiceprezes ZMP, prezydent Ciechanowa (Trzecia Droga)

Krzysztof Matyjaszczyk, wiceprezes ZMP, prezydent Częstochowy (Centrolewica)

Anna Mieczkowska, sekretarz ZMP, prezydentka Kołobrzegu (Koalicja Obywatelska)

Magdalena Czarzyńska-Jachim, skarbnik ZMP, prezydentka Sopotu (Niezależni)