Ukazało się nowe wydawnictwo Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”, którym jest księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Piłatowiczowi i firmowana przez Instytut Historii Uniwersytetu w Siedlcach pt. Świadectwa przeszłości. Studia z dziejów Południowego Podlasia, wojska, techniki i biografistyki.

Prof. Józef Piłatowicz to emerytowany, długoletni pracownik Instytutu Historii UwS. W swoich badaniach naukowych szczególnie interesował się historią gospodarczą oraz biografistyką, szczególnie osób funkcjonujących w nauce i technice. Prowadził także badania nad historią południowego Podlasia. Efektem jego pracy dydaktycznej na uczelni jest ponad 100 prac magisterskich, z których wiele dotyczyło historii regionu. W 2018 r. podjął się reaktywowania i redagowania Słownika biograficznego Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, dzięki czemu ukazały się cztery kolejne tomy serii.  Aktywność na polu biografistyki, która stała się specyfiką siedleckiego środowiska historycznego, zaowocowała wprowadzeniem odrębnego przedmiotu do programu studiów na kierunku historia.

Warto przypomnieć, że w 2022 r. nakładem Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra” ukazała się książka prof. Józefa Piłatowicza pt. Elektryfikacja Polski w dwudziestoleciu międzywojennym.

Wraz z odejściem na zasłużoną emeryturę grono współpracowników i przyjaciół Profesora przygotowało zbiór studiów, powiązanych tematycznie z obszarami jego aktywności naukowej. Weszły one w skład prezentowanej monografii wieloautorskiej, której redaktorem jest dr Arkadiusz Zawadzki, uczeń Józefa Piłatowicza.

Na książkę składają się następujące rozdziały:

  • dr hab. Dorota Wereda: Południowe Podlasie w epoce nowożytnej.
  • dr hab. Marek Plewczyński: Technika walki polskiej husarii z moskiewskimi włócznikami w połowie XVI wieku.
  • dr hab. Marek Wagner: Furmani i zaprzęgi korpusu artylerii koronnej w drugiej połowie XVII wieku.
  • dr Rafał Roguski: Skutki rosyjskiej okupacji Galicji Wschodniej w latach 1914-1917.
  • dr hab. Wojciech Włodarkiewicz: Uzbrojenie polskich formacji zbrojnych w I wojnie światowej i Wojska Polskiego w okresie walk o granice Rzeczypospolitej Polskiej.
  • dr hab. Cabaj Jarosław: Prasa codzienna w trzech zaborach o przebiegu spotkań polskich środowisk naukowych i społeczno-zawodowych na przykładzie relacji z I Zjazdu Techników Polskich w Krakowie w 1882 r.
  • dr hab. Sergiusz Leończyk: Maksymilian Marks i jego pamiętnik jako źródło do dziejów Polonii rosyjskiej w XIX wieku.
  • dr hab. Zofia Chyra-Rolicz: Animatorki tradycji wielokulturowości Ściany Wschodniej.
  • Wiesław Charczuk: Dziewczyny „wyklęte”, „niezłomne” Podlasia i Mazowsza represjonowane przez komunistów w latach 1944-1956. Próba analizy wybranych sylwetek.

Książkę można nabyć poprzez kontakt z Instytutem Historii UwS: email: historia@uws.edu.pl; tel. 25 643 18 47