Życie Spółdzielni upływało pod znakiem reformy gospodarczej, prywatyzowania przedsiębiorstw i państwowych zakładów, zwalczania jednostek monopolistycznych i rozwoju konkurencji.

Wprowadzeniu gospodarki rynkowej nie towarzyszyła zasada równości podmiotów gospodarczych. Preferowane były spółki i prywatne podmioty gospodarcze. Objawiało się to w ulgach podatkowych, dostępności do bankowych kredytów czy w czynszach za najem lokali.

Trudne warunki dla spółdzielni

Nadal obowiązywał 40% podatek dochodowy, wzrosły ceny energii elektrycznej, paliwa, opłat na rzecz ochrony środowiska, wysokie oprocentowania kredytów. Stale rosły ceny surowców.
Przy silnej konkurencji sektora prywatnego trudniej było utrzymać wielkość marży i zysków na poziomie 1990 r.
Nie uległ zmianie stan prawny majątku spółdzielni. Działalność prowadzona była na bazie nieruchomości – działek, przekazanych w użytkowanie, we własnych budynkach, lokalach RSM, PGK oraz własnych.

Drogą sądową spółdzielnia odzyskała do WPHW pawilon handlowy przy ul. Ostrowieckiej, który bezprawnie został zabrany w 1976 r. Wcześniej odzyskano sądownie budynek przy ul. Dąbrowskiego i lokal przy ul. Ostrowieckiej.

Dużą szansą umocnienia i utrzymania posiadanego majątku trwałego, a tym samym niedopuszczenia do jego utraty stworzyła ustawa sejmowa z 30. sierpnia 1991, która określiła, że spółdzielnie mają prawo do otrzymania w użytkowanie wieczyste gruntu, oddanego im w użytkowanie.

Zarząd Spółdzielni wystąpił z wnioskiem do burmistrza Radzynia o oddanie w wieczyste użytkowanie wszystkich gruntów, na których PSS budował obiekty z własnych środków.

9, 11 i 15 kwietnia odbyły się zebrania grup członkowskich. Obsługiwali je z ramienia Rady Nadzorczej – Stanisław Sidorowicz (przewodniczący), Eugeniusz Lecyk (członek), z ramienia Zarządu – Sławomir Andrzejewski (prezes) oraz Jan Szewczyk (wiceprezes ds. handlu i gastronomii). Członkowie pozytywnie ocenili działalność Spółdzielni i jej Zarządu w 1990 r.

10 maja odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni. Podjęto 6 uchwał, m.in.
-określenia górnej granicy zaciąganych zobowiązań przez spółdzielnię
-zmian w statucie

Poprawa finansów

Zarząd podejmował szereg działań, zmierzających do poprawy wyniku finansowego. Likwidowano nierentowne placówki, przebranżawiano, rozszerzano asortyment, zmieniano godziny otwarcia placówek, redukowano zatrudnienie.
Duży nacisk położono na zmniejszenie stanu zapasów.

Zmiany w działalności handlowej

Ze względu na wysoki czynsz, sklep nr 10 przeniesiono do „9”-tki, łącząc branże.
Sklep nr 24 z restauracji „Herbowa” przeniesiono do pawilonu, odzyskanego od WPHW przy ul. Ostrowieckiej.
Sklep rybny urządzono w części sklepu nr 1. Pomieszczenie kiosku nr 3 wydzierżawiono na usługi optyczne.
31 grudnia zlikwidowano sklep nr 23 – przynosił straty ze względu na bardzo wysoki czynsz.

Masarnia

Wahania w skupie, brak cen minimalnych – gwarantowanych powodowały wzrost cen żywca, załamania w jego podaży, wzrost cen sprzedaży wyrobów mięsnych. Nastąpiło znaczne zmniejszenie popytu na mięso i wędliny, co z kolei spowodowało ograniczenie produkcji. Konkurencja cenowa nie pozwoliła na podwyższenie zysku w cenie zbytu, obniżając go do minimum.
Podwyżki cen za energię, paliwa, opłat środowiskowych, za badanie mięsa, zużycie wody, remonty nakazane przez sanepid niwelowały zakładany zysk.

Niekorzystny czas dla gastronomii

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd spółdzielni podjął decyzję o przekazaniu w dzierżawę obiektu „Herbowa”. Przeciw tej decyzji protestował zarząd „Solidarności” przy PSS. Pracownicy i kierownictwo restauracji gwarantowało w złożonych oświadczeniach wypracowanie minimalnego zysku, w związku z czym zarząd zawiesił decyzję o dzierżawie.
W barze mlecznym straty wynikały z małego popytu na posiłki dotowane, wysokich kosztów zatrudnienia, czynszu i energii. Zgodnie z kodeksem pracy zarząd dokonał redukcji zatrudnienia z 10 do 4 osób.

Nowe inwestycje

Spółdzielnia zbudowała nową kotłownię w piekarni nr 1 przy ul. Budowlanych, przez co obniżone zostały o wiele wyższe koszty opłat na rzecz STW, jakie ponoszono w związku z centralnym ogrzewaniem. Zmodernizowano kotłownię i uruchomiono własną studnię głębinową w masarni.

Po otrzymaniu decyzji administracyjnej Zarządu Miejskiego o zwrocie na rzecz RSM obiektu wytwórni wód gazowanych, nastąpiła likwidacja tego obiektu.

Zarząd, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej ogłosił przetarg na urządzenia i maszyny, które były w dużym stopniu zużyte. Spółdzielnia nie miała możliwości ich przeniesienia i zagospodarowania.

Ustawa sejmowa z dnia 30 sierpnia 1991 r. umacniała rolę członków spółdzielni – waloryzowała ich udziały.

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli

10 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli. Podjęto uchwałę o przeprowadzeniu waloryzacji udziałów członkowskich za okres 1944 -1990 przez przeniesienie na fundusz udziałowy 826 mln. Spółdzielnia dysponuje pełną dokumentacją stanu funduszu udziałowego od 1961, w związku z czym waloryzację podstawową przeprowadzono za okres 1961-90 r.

Dodatkowa waloryzacja z tytułu zwiększonych w latach 1983-1990 odpisów na fundusz zasobowy, w związku z nadwyżką bilansową ponad obowiązujące odpisy polegała na przekazaniu na konto udziału każdego członka jednakowej kwoty.

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli waloryzacja udziałów kończyła się z dniem 31 grudnia 1992 r.

Zatrudnienie na koniec grudnia 1991 r. wynosiło 295 osób i zmniejszyło się w stosunku do 1990 r. o 53 osoby.