________________________________________________________________________________________________

Zwy­cięzcy nie pow­tarzają w nies­kończo­ność tych sa­mych błędów.     

 

Paulo Coelho

 

 

________________________________________________________________________________________________