Czas rozwoju.

Autorzy kroniki przywołują zapisy Protokołu Komisji Rewizyjnej z 20 czerwca 1950 r., oceniający pracę Spółdzielni w minionym roku.

W pierwszym półroczu 1949 r. ilość sklepów wzrosła do 13, na koniec roku zaczęto prowadzić masarnię i piekarnię oraz przystąpiła do organizowania „gospody”.

Zanotowano trzykrotny wzrost obrotów, plan wypadł bardziej optymistycznie niż przewidywano – nadwyżka wyniosła 25%. Większość sklepów wykazała superaty od 800 do 15.000 zł. Dział spożywczy i mączny wykazywał manka, mieszczących się w dopuszczalnych granicach.

Zmiana nazwy

25 maja 1951 r. na plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej ogłoszono zmianę nazwy – Okręgowa Spółdzielnia Spożywców stałą się Powszechną Spółdzielnią Spożywców. „Nowa” nazwa istniała do 1967. Mieszkańcy do dnia dzisiejszego określają sklep przy ul. Warszawskiej (pod biurem) „okręgówką” – przypominającą poprzednią nazwę, ale także nazywaną tak ze względu na położenie obiektu.

Zmianie uległ także status Spółdzielni. 26 maja 1951 r. podjęta uchwała wprowadzała poniższe zapisy:

13. Jeden przedstawiciel wybierany jest na każdych 25 członków.

32. Rada Nadzorcza składa się z 10 członków i 4 zastępców.

39. Zarząd składa się z prezesa i jednego członka.

Zarząd tworzyli:
Stanisław Oleszczuk
Wacław Grzeszykowski
Kazimierz Barszczewicz
Józef Mańko – główny księgowy

Bilans zamknięcia 50-lecia istnienia Spółdzielni

Bilans na dzień 31 grudnia 1956 r. przedstawiał się następująco:

Aktywa
910 287 – nieruchomości i ruchomości
3 379 – udziały własne i papiery wartościowe
602 505 – oddane fundusze celowe
5 824 308 – zapasy towarów w sklepach
361 057 – zapasy towarów w zakładach
199 648 – zapasy materiałów pomocowych
19 960 – inwentarz żywy
766 061 – należności z inkas i weksli
100 739 – kasa i banki
135 965 – odbiorcy
168 211 – inne należności
76 068 – rozpoczęte inwestycje i remonty
177 623 – rachunek bankowy na inwestycje
676 809 – niesfinansowane zakończenie inwestycji

RAZEM: 10 024 620

Pasywa:
156 313 – fundusz udziałowy
2 400 121 – fundusz zasobowy
3 588 095 – kredyty bankowe operatywne
1 366 865 – dostawy
19 134 – fundusze docelowe
135 458 – płaca pracowników
317 627 – inne zobowiązania
78 340 – rezerwa za należności wątpliwe
157 210 –fundusz na kapitalne remonty
28 600 – wykonawstwo rozpoczętych inwestycji
58 191 – zobowiązania długoterminowe
679 864 – kredyty inwestycyjne
1 038 802 – zysk operacyjny

RAZEM: 10 024 620