Miasto Radzyń Podlaski podpisało z Towarzystwem Nauki i Kultury „Libra” porozumienie o współpracy w celu utworzenia i prowadzenia Muzeum w Radzyniu Podlaskim w byłym areszcie Gestapo i UB przy ulicy Warszawskiej 5A.

Podpisanie porozumienia poprzedzone zostało spotkaniem prezesa Libry prof. Artura Góraka z burmistrzem Jerzym Rębkiem, podczas którego omówiono ogólne zasady współpracy obu podmiotów.

Preambuła porozumienia stwierdza:

Uznając za ważne zadanie Miasta inicjowanie i rozwijanie zainteresowania lokalną przeszłością i historią Polski, inspirowanie i prowadzenie badań naukowych oraz działalności popularyzującej materialne ślady przeszłości, gromadzenie zabytków i pamiątek materialnych i niematerialnych, związanych z okupacją niemiecką i sowiecką ziemi radzyńskiej i działalnością niepodległościową jej mieszkańców oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, związanej miejscem po byłym areszcie śledczym Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa, Miasto i Towarzystwo zgodnie uznali, iż najwłaściwszą formą realizacji tego zadania będzie utworzenie wspólnej instytucji kultury z siedzibą w Radzyniu Podlaskim na podstawie art. 21 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972, z późn. zm.).

Oznacza to klarowanie się koncepcji planowanego Muzeum jako odrębnej placówki z całym szeregiem klasycznych muzealnych zadań takich jak:

  • gromadzenie i przechowywanie zabytków i wszelkich pamiątek materialnych i niematerialnych związanych z byłym aresztem śledczym Gestapo/UB w Radzyniu Podlaskim oraz ich udostępnianie zwiedzającym,
  • inspirowanie i prowadzenie badań naukowych na temat ziemi radzyńskiej w okresie okupacji niemieckiej i PRL,
  • promowanie Radzynia Podlaskiego jako ważnego miejsca na mapie terroru niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu.

Porozumienie wyraźnie wskazuje również na oba podmioty jako organizatorów Muzeum. Miasto zobowiązało się zapewnić środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności statutowej w chwili powołania do życia placówki, z kolei do Towarzystwa Libra należeć będzie gromadzenie pamiątek związanych z działalnością władz totalitarnych, organizacji i ludzi je wspierających oraz organizacji i osób walczących z totalitaryzmem.

Jeszcze w tym roku Miasto przeprowadzi pierwsze prace remontowe, przy okazji których wydobyte i zabezpieczone zostaną żydowskie nagrobki odkryte ostatnio na dziedzińcu byłego gestapo.

Stanowisko Libry przedstawione na spotkaniu z burmistrzem przewiduje powołanie Muzeum jak najszybciej, by mogło zacząć nadrabiać zaległości w gromadzeniu eksponatów i pracach badawczych.