Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim powstało w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku i jest największym w mieście dostawcą ciepła systemowego.

Coraz większy nacisk ze strony Unii Europejskiej oraz przepisy krajowe nakładające na przedsiębiorstwa obowiązek zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej pochodzącej z paliw stałych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 do atmosfery skłoniły PEC do modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego.

W specjalnie postawionym budynku zostały zamontowane zespoły kogeneracyjne CAT CG132B-12 o mocy elektrycznej 1,2 MW, które pozwalają wygenerować aż 1,51 MWt.

Wysokosprawna kogeneracja poprawi efektywność energetyczną całego systemu PEC  i obniży zużycie miału węglowego, co przełoży się na lepszą jakość powietrza w mieście.