Tytuł znalazł się na liście 500 czasopism naukowych, które otrzymają wsparcie finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Wschodni Rocznik Humanstyczny”, czasopismo naukowe wydawane przez Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, którego miejscem wydania jest Lublin i Radzyń Podlaski, znalazło się w elitarnym gronie beneficjentów wybranych do ministerialnego programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Celem programu jest wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Wsparcie to ma być przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających szersze wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego.

Artykuły publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Co istotniejsze, czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną również umieszczone w nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, w których publikowanie będzie przynosiło instytucjom naukowym zatrudniającym autorów najwięcej punktów podczas ewaluacji ich dzialalności. Wejście do programu oznacza zatem nie tylko organizacyjny rozwój pisma, ale także znaczne zwiększenie atrakcyjności „Wschodniego Rocznika Humanistycznego” dla autorów z polskich placówek naukowych.

Czasopismo ma charakter historyczno-politologiczny, jego redaktorem naczelnym jest dr hab. Artur Górak, zastępcą redaktora dr hab. Dariusz Magier, a za skład graficzny odpowiada Przemysław Krupski. Powstało w 2004 roku i od tego czasu opublikowano już 15 tomów, ktorych zawartość dostępna jest w otwartej formule w REPOZYTORIUM WYDAWCY.